Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd is een gevolg van de de uitspraak van de Arbitragecommissie (Commissie van Wijzen). Hier vind je de Hervormingsagenda Jeugd en de rapporten van commissies en adviesrapporten die achtergrondinformatie geven.

Afbeelding van de samenwerkende partijen binnen de vijhoek
Beeld: ©Martijn Beekman

De Hervormingsagenda Jeugd is op 19 juni 2023 definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben hierin met elkaar afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg gemaakt.

Relevante links en documenten

Bekijk en/of download de Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028

Bekijk het nieuwsbericht over de definitieve vaststelling

Bekijk en/of download de brief die hierover naar de Tweede Kamer is gestuurd (juni 2023)

Bekijk en/of download de Voortgangsbrief Jeugd die naar de Tweede Kamer is gestuurd (december 2023)

Bekijk en/of download het implementatieplan van de Hervormingsagenda jeugd

De handreiking 'Uitvoering maatregelen Hervormingsagenda Jeugd' geeft gemeenten concrete handvatten om met álle maatregelen uit de Hervormingsagenda aan de slag te gaan. Deze handreiking is een aanvulling op het Implementatieplan

Commissies

Rapporten en onderzoeken

Reflecties

Adviesrapporten hulpverlening

  • Samen Verder (2021). Kinderen en gezinnen met complexe problemen samen verder helpen. Rapport van de IGJ, Kinderombudsman, Nationale Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.
  • Van systemen naar mensen (SER, 2021) bevat tien aanbevelingen om de jeugdzorg op korte termijn te verbeteren binnen het huidige jeugdzorgstelsel.
  • Briefadvies Tastbaar beleid voor de jeugdzorg (SER, 2022) om op korte termijn de meest acute problemen binnen het bestaande stelsel op te lossen.
  • Kamerbrief en het rapport “Toegang voor Jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag - Routes naar een integrale afweging”
  • Het rapport Eigenwijs Transformeren (Verweij Jonker, 2021) laat aan de hand van een vijftal gemeenten zien dat verschillende factoren van belang zijn voor goede jeugdzorg.
  • Het advies van De Jeugdsprong (FNV, stichting Beroepseer en Public Space, 2021) bevat ook verdergaande wijzigingen op het gebied van rollen, taken en geldstromen voor op de lange termijn, waarvoor een herorganisatie van de jeugdzorg noodzakelijk is.
  • De evaluatie van de Jeugdwet (2017) heeft een aantal ontwikkelingen rond lokale teams aan het licht gebracht, die voor verbetering vatbaar zijn. KPMG deed nader onderzoek en presenteert vijf basisfuncties voor lokale teams.

Visie

Toekomst Jeugd: De samenvatting.

Notitie Op de Groei (Dijkshoorn en Popma). Een uitnodiging om samen te investeren in wat jongeren doet floreren.

Advies aan het Bestuurlijk Overleg Hervormingagenda Jeugdhulp (2022): Kwaliteit en blijvend leren in de jeugdhulp: Van praten naar doen

Handreikingen en tools

  • Handreiking bij KPMG rapport over basisfuncties van wijkteams. In deze handreiking wordt ingegaan op de vakbekwaamheid die wordt gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams.
  • De Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) ontwikkeld voor gemeenten en uitvoerende organisaties. Het geeft inzicht in het verloop van de zorg en ondersteuning. De ZET kijkt naar de route die inwoners doorlopen om de juiste hulp te ontvangen.

Programma's en bewegingen