Aanpak Wachttijden: Terugdringen schadelijke wachttijden

Het Team Aanpak Wachttijden van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) is medio 2021 aan de slag gegaan om regio’s bij de aanpak van wachttijden te ondersteunen.

Achtergrond

Er is al jarenlang sprake van lange wachttijden in de jeugdhulp. Hoewel wachttijden primair een probleem zijn voor de jeugdigen en gezinnen die wachten op hulp, vormen zij ook een probleem voor gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpprofessionals. Lange wachttijden geven hen het gevoel van machteloosheid, omdat zij de jeugdigen en het gezin adequaat willen helpen.

Tot nu toe is het niet gelukt om wachttijden in de jeugdhulp duurzaam op te lossen. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) heeft van het Ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de opdracht gekregen om te komen tot een structurele aanpak van (regionale) wachttijden in de jeugdhulp.

Het doel van de Aanpak Wachttijden is om zicht te krijgen op hoe wachttijden op een duurzame manier teruggedrongen kunnen worden. Dit doen we mede door inzicht in- en overzicht van regionale wachttijden te creëren. We zetten hierbij niet in op symptoombestrijding, maar we willen de onderliggende factoren van wachtlijsten aanpakken.

We volgen een benadering waarin we regio’s leren hoe zij zelf hun wachttijden in de gaten kunnen houden en ervoor kunnen zorgen dat de wachttijden kort blijven. Dat vraagt volgens ons een lange termijn-aanpak. Zo’n aanpak vergt geduld en daarvoor is moed, lef en doorzettingsvermogen nodig. Niet alleen vanuit het team, maar vooral ook vanuit de opdrachtgevers.

Uiteraard is de Aanpak Wachttijden onderdeel van een veel bredere context. In het voorjaar van 2021 heeft het Ministerie van VWS met de VNG afspraken gemaakt over de inzet van € 255 miljoen voor de aanpak van wachttijden in de specialistische jeugdhulp. Het grootste gedeelte van de € 255 miljoen is verdeeld over de jeugdhulpregio’s via het Gemeentefonds. Een klein gedeelte is naar het OZJ gegaan voor de Aanpak Wachttijden. Met de extra middelen kunnen de gemeenten stappen zetten om wachttijden lokaal aan te pakken. Deze middelen zijn nodig, maar zeker niet de enige oplossing.

Aanpak

Vóór de start van deze aanpak werd vanuit het OZJ al kleinschalige inzet gepleegd op het aanpakken van wachttijden. Daarbij was al snel de conclusie zoals beschreven in de inleiding: wachttijden kunnen niet incidenteel opgelost worden en er is een lange termijn aanpak nodig. Het OZJ is medio 2021 gestart met het samenbrengen van een team dat zich hiervoor inzet langs drie lijnen:

Drie lijnen aanpakken wachttijden

Veelgestelde vragen over Team Aanpak Wachttijden

Interviews en achtergronden

Nieuwsbriefarchief:

Contact en vragen?

Lizanne van Buuren, Procescoördinator: Lizanne.vanbuuren@vng.nl

Peter Pot, Marketing & Communicatie: Peter.pot@vng.nl