Kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale teams en gemeenten’

Met het Kwaliteitskader worden gemeenten ondersteund om hun lokale teams zodanig te versterken dat zij hulp en ondersteuning bieden aan kinderen, gezinnen en huishoudens waar sprake is van ontwikkelingsbedreiging en zorgen over veiligheid (onder andere door huiselijk geweld en kindermishandeling).

Het huidige Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten wordt in opdracht van de VNG aangepast. De aanpassing bestaat uit:

  • Een update op basis van de ervaringen van de afgelopen 2,5 jaar in het toepassen van het Kwaliteitskader
  • Een uitbreiding, zodat het bieden van hulp en ondersteuning bij ontwikkelingsbedreiging (in aansluiting op jeugdbescherming) ook onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitskader.

In het hernieuwde Kwaliteitskader wordt helder omschreven wat gemeenten hebben te doen en hun verantwoordelijkheid in deze maatschappelijke opgave, binnen bestaande wet- en regelgeving. Waar van toepassing wordt een doorkijk geschetst naar het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Zodra de Hervormingsagenda Jeugd is vastgesteld, zal het Kwaliteitskader daarop aangepast worden. Dit gebeurt ook zodra er meer helderheid is over waar een regionaal veiligheidsteam aan moet gaan voldoen.

De aanpassing van het Kwaliteitskader is aangekondigd in een Tweede Kamerbrief van september 2022. Hierin staat: “Hiervoor sluiten we aan bij het voornemen om – als onderdeel van de besluitvorming over de hervormingsagenda – een eenduidig, niet vrijblijvend kader voor de lokale wijkteams vast te stellen. Dit kader wordt niet een geheel nieuw kader, maar bouwt verder op de beleidsontwikkeling en uitvoeringspraktijk die door gemeenten en lokale teams al in gang zijn gezet. <…> Het geactualiseerde Kwaliteitskader Werken aan veiligheid wordt geïntegreerd in het te ontwikkelen eenduidige, niet vrijblijvende Kader voor Lokale Teams binnen het besluitvormingsproces van de Hervormingsagenda.”

Vanuit verschillende organisaties, waaronder de Associatie Wijkteams, is input geleverd voor de aanpassing. En in de afgelopen weken zijn er drie werksessies geweest, waar in totaal zo’n 60 deelnemers uit de regio’s input hebben geleverd voor de aanpassing. Al deze input wordt momenteel verwerkt en besproken met relevante partners. Een eerste versie van het vernieuwde kwaliteitskader is in het eerste kwartaal 2023 gereed.

Voor meer informatie kan je terecht bij Lieke Bruinooge via l.bruinooge@geweldnergensthuis.nl

Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen is een infobox samengesteld.

De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader. Er wordt per kwaliteitsstandaard verwezen naar vastgestelde documenten en instrumenten.

Er wordt doorverwezen naar informatie die ter beschikking is gesteld door verschillende erkende kennis- en trainingsinstituten.

Heb je suggesties voor aanvulling van deze infobox, geef dat dan door via: info@geweldnergensthuis.nl.

Bekijk en of download de infobox.

Geweld Hoort Nergens Thuis

Binnen het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ willen we huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen, de schade ervan beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving. Het programma werkt in opdracht van de ministers van VWS, van Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Lees meer over het programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Afbeelding bij artikel over kwaliteitskader
Beeld: ©Toekomstscenario