StroomOP

StroomOP wil voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg terecht komen, én tegelijkertijd de zorg voor jongeren die wel tijdelijk dwang nodig hebben, verbeteren. Door eerder in de keten beter passende hulp voor jongeren en hun ouders te ontwikkelen, komen jongeren steeds minder vaak en uiteindelijk niet meer in de gesloten jeugdzorg terecht.

StroomOP is een netwerk van zorg- en onderwijsprofessionals dat streeft naar de ‘best passende zorg voor kwetsbare jongeren’.

Dit is de titel van het gelijknamige actieplan dat uitvoerig beschrijft wat nodig is om de hulp en het onderwijs aan jongeren die tijdelijk worden opgenomen te verbeteren, en om te voorkomen dat jongeren opgenomen worden. Het is een gezamenlijk actieplan van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS voor de komende jaren.

StroomOP streeft naar een jeugdhulp met een plus

  • Jeugdhulp met de meest hoogwaardige evidence-based zorg gegeven en waar nodig, niet te vergeten, behandeling.
  • Jeugdhulp die systeemgericht is, met passend en perspectief biedend onderwijs, dagbesteding of werk.
  • Jeugdhulp met minder ‘instroom’, met minder(crisis)plaatsingen en met minder doorplaatsingen van jongeren naar en tussen gesloten settingen.
  • Jeugdhulp met veel aandacht voor suïcidepreventie, en voor alternatieven voor dwangtoepassingen zoals gesloten afzondering.
  • Jeugdhulp met stroomopwaarts steeds meer alternatieven in behandeling voor jongeren en hun ouders, met aandacht voor het gezinsgericht werken, kleinschalig daar waar enigszins mogelijk, en door realisatie van meer kleinschalige voorzieningen.
  • Jeugdhulp met meer mogelijkheden om jongeren en gezinnen thuis te ondersteunen.

Kortom, jeugdhulp die voor jongeren, ouders én samenleving als een plus wordt ervaren.

Relevante links