Met Andere Ogen

Wij maken ons er sterk voor om alle kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen te bieden. De aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en jeugdhulp kan en moet beter. Als Coalitie onderwijs, zorg en jeugd zetten wij – bij partners op en rondom scholen – in op de kennis en kunde, het leervermogen en de wil om te verbinden. Daarom zijn wij op basis van het advies ‘Met andere ogen’ een lerende netwerkaanpak gestart, onder meer door samenwerking met elf inspiratieregio’s en diverse gemeenten. Om zo te ontdekken wat werkt, te beproeven wat niet werkt en andere professionals te inspireren.

Lees meer over het programma Met Andere Ogen

De adviezen uit ‘Met andere ogen’ zijn opgesteld met de dagelijkse praktijk als uitgangspunt. Zij zijn erop gericht om de inzet op preventie te versterken en de werking van het stelsel te verbeteren. De adviezen moeten niet alleen leiden tot operationele verbeteringen, maar leiden hopelijk ook tot een politiek debat over de manier waarop we naar kinderen en naar onszelf kijken. Nu moet het kind passend gemaakt worden voor het systeem. Maar de kernvraag die wij allen moeten beantwoorden is: wat heeft het kind nodig om zich ononderbroken te kunnen ontwikkelen? 

Wie

In het programma ‘Met andere ogen’ staan het kind en de jongere (in het vervolg: kind) centraal. Dit kind zit op de kinderopvang, de basisschool, het speciaal onderwijs, een jeugdzorginstelling of een MBO. De ouders of verzorgers zijn in deze aanpak randvoorwaardelijk, omdat het kind nog niet de volwassen leeftijd heeft bereikt.  

De primaire doelgroep van de aanpak is de professional die het kind en de ouders ondersteunt, bijstaat en adviseert. Het programma is erop gericht om de kennis en kunde van de professional te verstevigen, zodat zij beter kunnen samenwerken. Uiteindelijk kan het kind zich hierdoor optimaal ontwikkelen.

Wat

Het programma ‘Met andere ogen’ wil samen met regionale en lokale stakeholders uit de kinderopvang, het onderwijs, de (jeugd)zorg en de jeugdhulp leren door te doen: de geformuleerde adviezen toetsen en samen ontdekken wat in de praktijk echt werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners? 

Deze aanpak wil een beweging op gang brengen om de aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en jeugdhulp te verbeteren. Zo kunnen alle kinderen zich optimaal ontwikkelen op een passende plek in een inclusieve samenleving.

Dit programma werkt op kleine schaal mee aan het behalen van de landelijke ambitie Zorg voor de Jeugd: dat alle kinderen in Nederland veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien, waarbij zij zich ontwikkelen en meedoen.

In de eerste fase zijn twee adviezen het startpunt:

  1. Het verbreden van (interprofessionele) teams. Bepaal op microniveau wat een kind aan ondersteuning nodig heeft. Hierbij kan het belangrijk zijn een breed team met uiteenlopende expertises samen te stellen.
  2. Brede lokale afspraken over (passend) onderwijs, jeugd en zorg onder regie van de gemeente. Elke gemeente maakt, als verbindende regisseur, met betrokken partijen een gezamenlijk gedragen visie over jeugd. Die dienst als basis voor alle afspraken die gemaakt worden.

Hoe

Natuurlijk gebeurt er in Nederland op dit gebied al heel veel. Er zijn talloze voorbeelden van samenwerkingen op en rondom scholen. Zij vergroten de ontwikkelkansen van kinderen en zetten in op preventie. Juist bij deze beweging willen wij aansluiten, om samen uit te zoeken: we vermoeden wel wat werkt, maar wat werkt nou echt? En… wat is helpend in de context en in het grotere systeem?

Bij deze lerende aanpak staat de praktijk centraal, om preciezer te zijn: het kind. De coalitiepartijen hebben hierin een faciliterende rol. Aandeelhouders van het netwerk Met Andere Ogen weten elkaar te vinden, werken samen in de uitvoering en leren van elkaar om zo effectiever de kinderen te ondersteunen. Samen al lerende doen wat werkt.

De inspiratieregio’s en gemeenten vormen het hart van het netwerk. Daarnaast kan iedereen uit de praktijk zich aanmelden als aandeelhouder, om zo de geleerde kennis en kunde met elkaar te delen. Aanmelden als inspiratieregio kan tot 17 oktober.

Begin oktober wordt bekend gemaakt welke inspiratieregio’s van start gaan.

Relevante links en downloads

Meer informatie

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar metandereogen@vng.nl.