Actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’

De doelstellingen uit het actieprogramma Zorg voor de Jeugd voor de gesloten jeugdhulp hebben een nadere invulling gekregen in het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’.

In het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren' ligt de focus op twee doelen:

  1. Voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdhulp terecht komen: we werken ‘stroomopwaarts’. We hebben kwetsbare jeugdigen met (potentieel) complexe, meervoudige problematiek en hun ouders veel eerder en sneller in beeld en hebben eerder in de gaten wat er aan de hand is.
  2. Verbeteren van de zorg voor jeugdigen die tijdelijk dwang nodig hebben. Jongeren die nu en in de toekomst in de JeugdzorgPlus terecht komen, krijgen de voor hen best passende zorg en onderwijs dat in de gesloten accommodatie wordt aangeboden.

We voorkomen doorplaatsingen en de geslotenheid is zeer tijdelijk. Tegelijkertijd ontvangen deze jongeren betere ondersteuning en behandeling, individueel maatwerk en onderwijs.

Download het actieplan

Het 'wat' en 'hoe'

Dit plan is gestart als een actieplan voor de transformatie van JeugdzorgPlus, maar heeft een bredere doelstelling gekregen: het betreft de hele sector. Omdat het ‘wat’ duidelijk is, maar het ‘hoe’ (nog) niet, gaat het nadrukkelijk om een zoek- en ontwikkelaanpak. Want hoe onverdraaglijk dat soms ook is: er is geen pasklare oplossing. Zorg voor jeugd is een blijvend proces van ontwikkelen, leren, reflecteren en aanpassen. Dat vraagt om tijd, rust en ruimte.

Vervolgstappen

In de komende periode worden de projectstructuur en (deel)projecten voor terugdringen gedwongen afzondering, suïcidepreventie, en kleinschaligheid verder uitgewerkt en vormgegeven. Ook het onderwijs wordt hierbij betrokken.

Daarnaast gaan we ook werken aan lange termijn randvoorwaarden. Samenwerking en investeringen in vakmanschap en vastgoed zijn nodig, maar ook rust en ruimte voor de sector. De randvoorwaarden daarvoor worden nader ingevuld door het Rijk, gemeenten en instellingen. Op korte termijn vinden hiertoe gesprekken met de ministeries van VWS en OCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten plaats.

Ook staan acties op de agenda om te blijven bouwen aan een brede coalitie van partners met een eigen rol en verantwoordelijkheid, waaronder het onderwijs, ouders, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen.

Zij werken mee aan het actieplan

Het actieplan is geschreven door gedragswetenschappers, kinder- en jeugdpsychiaters en andere deskundigen uit de branches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra (samenwerkend in de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd) en het ministerie van VWS.

Aan het plan werkten verschillende partijen mee die ook medeverantwoordelijkheid voelen voor de uitvoering: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de beroepsverenigingen: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, Nederlands Instituut van Psychologen en Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Daarnaast is gesproken met een groot aantal (ervarings)deskundigen die ook betrokken worden bij de uitvoering. Het plan kent een looptijd van drie jaar en wordt tussentijds geëvalueerd.