Beweging Brede Blik

Beweging Brede Blik wil een beweging op gang brengen met professionals, vrijwilligers, mensen met ervaring in de jeugdzorg, inwoners waaronder jongeren en ouders en gemeenten die elkaar scherp houden en inspireren. Om samen te kijken hoe we het beste kunnen handelen om het gewone leven te versterken. Het doel is dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, ook als mensen pech onderweg hebben of in hun leven zijn vastgelopen.

Urgentie voor een brede blik

Professionals kiezen dit beroep, omdat ze zich sterk willen maken voor kinderen en jongeren in de knel. Maar eenmaal on the job is het vaak moeilijk om je idealen vast te houden en doe je je uiterste best om in elk geval een paar mooie kleine kansen te creëren.

Jeugdprofessionals worden vaak moedeloos van de vele kritiek die hen overspoelt en we zien steeds meer professionals die hun werk in de jeugdzorg verlaten. De kranten staan vol van zaken die fout gaan. En de reactie van de professional is dan logischerwijs verdedigend: waarom staat er niet in wat goéd gaat?

Er gaat veel goed maar we moeten de ogen niet sluiten voor wat helaas niet goed gaat

Zo zien we dat, ondanks goede bedoelingen, steeds meer jonge mensen apart worden gezet, apart worden gelabeld en apart worden gemáákt. Ze vallen massaal buiten de boot. Vele duizenden kinderen zijn buitengesloten van de samenleving of leven in onveilige situaties. Nog te veel ouders staan er alleen voor. Zij worden alleen verantwoordelijk gehouden voor de opvoeding. Opvoeden is geen sinecure en zeker niet als je relatie, je netwerk, je werk, je wijk en de school van je kinderen je in de steek laten en niemand je bij staat om de verbinding met anderen te maken.

Dit alles kan niet de bedoeling zijn van alle inspanningen.

‘Change the world, change the conversation.’ Cormac Russell

Er is een transformatie nodig. Het roer moet om. Dan kan die tomeloze energie van professionals naar het versterken en herstellen van het gewone leven in plaats van steeds gefocust te zijn op problemen en oplossingen die niet goed genoeg werken. Dan horen buitensluitingsmechanismes tot de uitzonderlijke noodzaak en niet tot de dagelijkse praktijk.

Misschien hoeven we daarvoor slechts eerlijk naar onszelf te kijken. Dan weten we hoe voorspelbaar, maar ook hoe ongerijmd onze menselijke wensen of acties soms kunnen zijn. Hoe in beton gegoten plannen en methodes, dossiers die je levenslang geven voor bepaald gedrag en ingeslepen gevaarlijke aannames over ‘bepaalde buurten, kinderen en gezinnen’, in ons eigen leven niet zouden werken.

Wij zouden onze eigen kinderen en onszelf, mits in uitzonderlijke situaties, nooit willen verstoppen achter labels, behandelplannen en gesloten deuren. Waar je van geen andere betekenis kan of mag zijn dan die van ‘cliënt’.

Blikopener

Dat het ingewikkeld kan zijn om vanuit een brede blik te kijken, weten we maar al te goed. Daarom hebben we deze reisgids gemaakt. Niet als stappenplan maar meer als blikopener. Als je dingen voortaan écht anders wilt doen, geven we je graag de volgende werkzame principes mee om gezamenlijk een beweging brede blik op gang te brengen.

Wat je doet moet kloppen

We weten vanuit onderzoek naar veranderprocessen dat als je iets écht wilt veranderen, je handelen op alle vlakken moet kloppen. Wat je doet moet kloppen met wat je wilt, denkt en voelt. Wat je vastlegt in regels en afspraken moet kloppen met wat mensen kunnen en willen. En als je je nek uitsteekt omdat je iets wilt, helpt de bescherming van een groep die hetzelfde wil. Consistent handelen heet dat. Als er ergens iets niet klopt, ontstaat er ruis en komt de verandering niet op gang.

Spreek je uit

Dit vraagt dat je je duidelijk uitspreekt over wat je wilt bereiken, waardoor anderen die dit ook willen zich erbij aan kunnen sluiten. Hierin denken we overigens graag met je mee. Deze ongewone reisgids is slechts het begin. Wat je wilt bereiken komt vaak voort uit het urgentie gevoel ‘ik wil dit niet langer’. We nodigen je uit om vanuit een brede blik na te denken ‘hoe dan wel’ en hier denkkracht van mensen om je heen bij te betrekken. In deze reisgids kun je lezen hoe anderen dit hebben gedaan.

Hobbels overwinnen

Dat je hobbels tegenkomt in het toepassen van een brede blik is onvermijdelijk. Soms is het gewoon ronduit frustrerend. Zeker als een gewoon fijn leven op het spel staat van iemand om wie je geeft. Deze hobbels komen vaak voort uit verschil in belangen, die dilemma’s blootleggen. Op dat punt begint het echte veranderen.

Als het je lukt om nieuwsgierig te blijven naar de blik van een ander en niet te reageren vanuit boosheid, ongeduld, angst of je eigen gelijk, is de kans groot dat er ruimte ontstaat om anders naar hetzelfde vraagstuk te kijken. Mensen die kritisch naar hun eigen rol durven kijken en anderen hierbij om hulp vragen, krijgen vaak meer voor elkaar.

In deze reisgids staan handvatten om je werk kritisch vanuit het gewone leven te belichten. Met ándere vragen die je zowel aan de mensen stelt die je ondersteunt als aan jezelf en je collega’s. In feite zijn het dezélfde vragen. De antwoorden kunnen je verwarren, maar helpen om je zojuist verworven brede blik niet snel weer te vernauwen.

Deel actief wat werkt

Het werkt zeer motiverend als je met elkaar kunt delen wat werkt. Het stimuleert je creatieve vermogen en zet je aan tot denken: kan dit in mijn situatie misschien ook werken? Daarom willen we mensen bij elkaar brengen die willen leren. Heb je zelf een inzicht dat je wilt delen of juist een vraag? Laat het ons weten, dan denken we met je mee!

Mail naar reisbureau@ongewonereisgids.nl

‘Kinderen hebben maar één toekomst, daar moeten we dus waanzinnig zuinig op zijn!’ Eelco Eerenberg, wethouder gemeente Utrecht

Kom zelf in beweging

Wil je graag dat ook anderen meer vanuit een brede blik handelen? Begin dan gewoon zelf, door ruimte en veiligheid te organiseren om te experimenteren. Door momenten te kiezen waarop mensen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek kunnen en zich kunnen spiegelen.

Voorkom dat je andere mensen wilt veranderen, dat werkt niet. Dan wordt veranderen vooral ‘ver van anderen’. Als je in elke handeling uitstraalt waar je voor gaat, laat je anderen ervaren wat dit oplevert en kunnen ze uit vrije wil kiezen om mee te doen. Dan komt er een beweging op gang.

Publicatie: Ongewone Reisgids voor het Gewone Leven

Waarom meedoen met de Beweging Brede Blik?

De meeste professionals, vrijwilligers of mensen die vanuit hun ervaring mensen ondersteunen, willen hun werk goed en zorgvuldig kunnen doen. Met een groot hart en compassie voor de medemens in nood. Je gunt de ander een betekenisvol leven waarin geregeld een glimlach te zien is. Dát motiveert jou om dit werk te doen, om door te zetten, vasthoudend te zijn en krachten te verzamelen met anderen en voor elkaar te boksen wat voor elkaar gebokst moet worden.

We weten dat het werk niet eenvoudig is. Maar soms lijkt jouw werk onnodig moeilijk. Dan ben je meer bezig met voldoen aan verplichtingen dan aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben. Dan ben je meer bezig met redden dan aandacht hebben voor de veerkracht van mensen en hun netwerk. Dan ben je meer bezig met een kind en de ouders zelf dan met de omgevingsfactoren die juist veel van de ellende veroorzaken. Dan ben je meer bezig met toegang tot de zorg, dan toegang tot de samenleving waarvan zorg een onderdeel is. Je dwaalt dan ongewild en onbedoeld af van het gewone leven en het versterken daarvan.

‘Ik vergelijk onze tijdgeest met een speedboot, TINA genaamd: There Is No Alternative. Die boot vaart heel snel, en vooraan staan blitse jongens in dure pakken met hun haren in de wind. Achteraan vallen mensen uit de boot, omdat het zo snel gaat en er geen relingen zijn. Door het geraas horen de succesboys dat niet. En achter die speedboot varen wij, de psychiaters en de psychologen, in rubberbootjes. Wij vissen de overboord gevallen sukkelaars op en geven ze droge kleren. Maar onze rubberbootjes kunnen amper volgen, waardoor het heel moeilijk is om die patiënten weer op de speedboot te krijgen. Die speedboot moet trager varen, en achteraan moet er een stevige reling komen, een sterke sociale zekerheid, zodat minder mensen in het water vallen. Want vergis u niet: de meesten hebben geen psychiatrische afwijkingen, maar zijn gewone mensen die de ratrace niet meer aankunnen.’* Dirk de Wachter, Humo

De beweging brede blik wil jou en organisaties waarmee jij verbonden bent uitnodigen om de toegang tot de samenleving voor iedereen mogelijk te maken. Een samenleving waarbij iedereen van betekenis is. Waarbij iedereen zijn werk goed en zorgvuldig kan doen zonder onnodige bureaucratie, wachtlijsten, inkoopverplichtingen etc. Waarbij je plezier hebt in je werk en ziet dat je niet langer dweilt met de kranen wagenwijd open. Waarbij je de kans krijgt om samen te werken in lokale teams aan een beter leven van kinderen, jongeren en ouders, maar ook aan een betere leefomgeving met inwoners.

De beweging wil bovenal duidelijk maken dat professionals en hun organisaties de ruimte moeten hebben om met aandacht, belangstelling en nieuwsgierigheid naar het verhaal van mensen te luisteren. Niet om hokjes af te vinken maar om te weten welke stappen, hoe grillig ook, gezet kunnen worden om het leven van mensen weer op de rails te krijgen, ervoor zorgend dat ze zeggenschap behouden en hun kennis en ervaring mee kunnen nemen in eventuele oplossingen. Daar komt veel creativiteit bij kijken!

Een beweging die een manier van werken in gang zet waarbij je er nooit alleen voor staat. Want de beweging wil mensen bijeenbrengen die dezelfde wensen en liefde voor hun werk hebben als jij. Die elkaar scherp houden en willen werken met een brede blik op het leven met al zijn franjes, rafels en gouden randjes.