Proeftuinen onderwijszorgarrangementen

In opdracht van het ministerie van OCW en VWS is op 10 mei 2021 gestart met de begeleiding van 15 onderwijszorgarrangementen als proeftuin, waarin de ruimte in de huidige wet- en regelgeving optimaal zal worden benut.

Onderwijszorgarrangementen

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht én stimuleren verbetering van het ontwikkelingsaanbod aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en zorg.

Met dat doel is BMC, mantelpartner van de Rijksoverheid, gestart met de begeleiding van 15 onderwijszorgarrangementen als proeftuin. Daarin wordt de ruimte in de huidige wet- en regelgeving optimaal benut.

Daarnaast wordt de input die wordt opgehaald uit die proeftuinen benut voor de inrichting van een experiment waarin meer ruimte in wet- en regelgeving zal worden gecreëerd. Deze proeftuinen lopen tot juni 2022.

De 15 onderwijszorg-initiatieven zijn geselecteerd uit ruim 60 aanmeldingen die zorgvuldig werden beoordeeld en geselecteerd aan de hand van de vooropgestelde selectiecriteria en voorwaarden.

Vervolgens is een selectie gemaakt die heeft geleid tot een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten initiatieven, doelgroepen, landelijke spreiding en spreiding over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

De 15 geselecteerde intiatieven

 1. Natuurkr8
 2. Linawijs
 3. De kleine prins
 4. Megakids
 5. Amerpoort/Klimboom
 6. Driestroom
 7. De Ezelsbrug
 8. Brilliant Future Kids
 9. City Kids Rotterdam
 10. De Regenboog
 11. Maatwerktraject F
 12. Educé/ABA huis/Goudseplein
 13. Klas op Wielen
 14. ACIC
 15. Stichting Milo

Kennisdeling

Een onderdeel van de proeftuinen is de kennisdeling. Kennis en ervaringen van deelnemende initiatieven worden gedeeld, zodat andere (initiële) initiatieven en partijen (zoals samenwerkingsverbanden) hiervan kunnen leren.

De aangewezen begeleiders zullen maximale beweging creëren door kennis betreffende goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen.

Ben je geïnteresseerd in deelname, dan kun je je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar oza@BMC.nl.

Vervolgtraject

De proeftuinen lopen van 10 mei 2021 tot juni 2022.
Het experiment start naar verwachting in januari 2023. In het experiment kunnen organisaties afwijken van bepaalde wet- en regelgeving die tijdens de proeftuinen als ongewenste belemmering wordt ondervonden. Hierdoor kunnen innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijs en zorg alternatieve passende maatwerkmogelijkheden vormgeven of verder brengen. De effecten van het experiment worden gemonitord.

De opbrengsten uit het experiment vormen de basis voor het wijzigen van wet- en regelgeving voor een nieuwe vorm van onderwijs en zorg op de lange termijn.


Vragen? Mail het projectteam op onderwijszorgarrangementen@minocw.nl

Meer informatie via de Rijksoverheid

Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

Meer weten over welke mogelijkheden er al zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de onlangs gepubliceerde Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet van Ingrado, staat beschreven wie verantwoordelijk is en welk wettelijk kader momenteel van toepassing is.

Download de Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet