Overzicht handreikingen en documenten wijkgericht werken

Hieronder vind je een overzicht met handreikingen en documenten die verschillende organisaties hebben gepubliceerd over wijkgericht werken.

Een hulpverlener laat een jongere een publicatie over werken aan je zelfbeeld zien
Beeld: ©Zorg voor de Jeugd

Document basisfuncties lokale teams

KPMG heeft in opdracht van VWS en de VNG de basisfuncties van lokale teams onderzocht. Op basis hiervan is een routekaart ontwikkeld om een lokaal gesprek mogelijk te maken tussen (gemeentelijke) beleidsmakers/beslissers en aanbieders en professionals. Tijdens dat gesprek komen vragen aan bod als: Waar staan we? Wat kunnen we verbeteren? Zo wordt het wijkgericht werken inhoudelijk verbeterd en weet de regio wat je van een lokaal team mag verwachten.

Voor wie? Gemeenten, aanbieders en professionals.

Handreiking bij KPMG rapport over basisfuncties van wijkteams

In deze handreiking gaan we in op de vakbekwaamheid die wordt gevraagd van professionals die werken in of met lokale teams. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de inzichten en basisfuncties die lokale teams in huis zouden moeten hebben, zoals geformuleerd in het KPMG-rapport.

Stappenplan wijkgericht werken voor gemeenten

Het stappenplan bevat handvatten voor de inrichting van de toegang om wijkgericht werken vorm te geven. In deze publicatie worden opgedane inzichten gedeeld en praktische handvatten gegeven voor het organiseren van wijkgericht werken. Écht wijkgericht werken vraagt om een andere manier van denken, handelen en gedrag binnen de lokale context.

Over de aanpak weten we vooraf één ding zeker: de gemeenten en partijen in de wijk werken samen vanuit de behoeften van de inwoners. We onderscheiden vier stappen in de aanpak:

  1. Maak een wijkanalyse en stel prioriteiten
  2. Bepaal de startpositie
  3. Maak kernkeuzes
  4. Start met wijkgericht werken

De Ongewone reisgids voor het gewone leven

De reisgids bundelt kennis en inzichten van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) op het thema wijkgericht werken. In de reisgids vind je verrassende voorbeeldvragen en spannende vergezichten die je meteen kunt toepassen in je werk.

De ongewone reisgids voor het gewone leven is een onderdeel van de beweging brede blik.

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET) sociaal domein

Met de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool sociaal domein kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en deze optimaliseren. Met interviews en dossieronderzoek wordt in beeld gebracht welke weg de inwoner aflegt wanneer er hulp of ondersteuning nodig is. Zo krijg je inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.

Voor wie? Gemeenten en aanbieders.

Voor een vergelijking van de basisfuncties en de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool sociaal domein zie deze flyer

Doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden.

Concept-visie over wijkgericht werken

Het wijkgericht werken is volop in ontwikkeling. Hier zijn verschillende opvattingen over. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarom meerdere gesprekken gevoerd met verschillende partners op het gebied van zorg voor jeugd in het voorjaar van 2019. De gesprekken zijn gevoerd op basis van het dialoogstuk “Wijkgericht werken met oog op jeugd”.

De uitkomsten van de gesprekken zijn opgenomen in de publicatie “dialoog over de kwaliteit in de wijk, opbrengsten tot nu toe”. Deze publicatie bevat een reflectie van het proces en de inhoud van de dialoog, en de opgedane inzichten.

Handreikingen voor wijkteammedewerkers

De handreikingen zijn vooral geïnspireerd op de werkpraktijk en ervaringen van professionals in Amsterdamse Ouder- en Kindteams, maar zijn ook bruikbaar voor alle medewerkers van wijkteams en jeugdhulpinstellingen. Ze zijn gericht op samenwerken met gezinnen en ketenpartners, het versterken van eigen kracht van ouders en kinderen en werken met culturele diversiteit.

Voor wie? Professionals.

Kwaliteitskader veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of hun lokale (wijk)teams voldoende zijn ingericht op het gebied van veiligheid (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling) en waar ze versterking behoeven, heeft de VNG, ondersteund door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), dit kwaliteitskader ontwikkeld. Met de zelfscan zien gemeenten hoe zij hun lokale teams kunnen versterken.

Voor wie? Gemeenten.

Zelfscan Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

De zelfscan van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is bedoeld voor gemeenten en behoort bij het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. De gemeente kan deze zelfscan gebruiken om een goed beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale (wijk)teams voldoende is voor een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen is een infobox samengesteld. De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader. Er wordt per kwaliteitsstandaard verwezen naar vastgestelde documenten en instrumenten.

Werken zonder wachtlijsten - Praktijkvoorbeelden en werkzame elementen

Tijdens een leersessie van Associatie Wijkteams op 21 september 2021 vertelden drie Wijkteamorganisaties over de manier waarop zij omgaan met wachtlijsten en gingen we in kleinere groepen in gesprek op zoek naar de werkzame elementen. In dit document vind je een weergave van de opbrengsten.

Document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling

In het document Wijkgericht samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling verwoordt Associatie Wijkteams hoe ze rol van wijkteams en de samenwerking met anderen zien.

Toolbox voor wijkteamprofessionals

De toolbox biedt deze teams een overzicht van kennis. Bijvoorbeeld over veiligheid thuis en op school, problematisch gedrag en ouderschap. Het gaat om kennis over wat werkt in de hulp aan kinderen, opvoeders en gezinnen, maar ook over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn.

Deel 2: Ingangen voor wie meer wil weten

Programma Integraal werken in de wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Via Integraal werken in de wijk kun je kennis nemen van onderzoeken, tools en voorbeelden.

Voor wie? Beleidsmakers en professionals.

Associatie Wijkteams

Associatie wijkteams is de vereniging van lokale teams, Van groot tot klein, werkzaam in een stad of juist in een dorpskern, voor alle inwoners of alleen voor jeugd. Via de website en de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van actuele handreikingen, bijeenkomsten en onderzoeken.

Voor wie? Professionals en beleidsmakers.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt over onder andere wijkgericht werken. Via de website en de Nieuwsbrief jeugd word je op de hoogte gehouden van actuele handreikingen en onderzoeken.

Voor wie? Gemeenten, professionals, ouders en jongeren.

Verbetertraject toegang sociaal domein

In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan een merkbaar verbeterde toegang tot ondersteuning binnen het sociaal domein.

Aan het verbetertraject hebben diverse organisaties, waaronder de VNG en cliëntorganisaties Ieder(in), Per Saldo, Mind, zich verbonden.

Beweging Brede Blik

Beweging Brede Blik wil een beweging op gang brengen met professionals, vrijwilligers, mensen met ervaring in de jeugdzorg, inwoners waaronder jongeren en ouders en gemeenten die elkaar scherp houden en inspireren. Om samen te kijken hoe we het beste kunnen handelen om het gewone leven te versterken. Het doel is dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, ook als mensen pech onderweg hebben of in hun leven zijn vastgelopen.