Ervaringsdeskundigen hebben brugfunctie tussen systeem- en leefwereld

Sinds juli 2022 zijn vier ervaringsdeskundigen onderdeel van het landelijk Programma(team) Toekomstscenario. Zij hebben een belangrijke brugfunctie tussen systeem- en leefwereld, theorie en praktijk, hulpverlening en (cliënt)systeem. Er wordt voortgebouwd op de kennis en ervaring die in het programma Geweld hoort nergens thuis is opgedaan.

Afbeelding ervaringsdeskundigen bij pilots
Beeld: ©Toekomstscenario

Door samen te werken met ervaringsdeskundigen sluit het programma beter aan bij de behoeften en belangen van directbetrokkenen. Zij worden hierdoor (meer) gezien, gehoord en gesteund.

De ervaringsdeskundigen:

  • Geven gevraagd en ongevraagd advies over de ontwikkeling van het programma en de vier pijlers gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend.
  • Doen een voorstel hoe binnen het programma ervaringsdeskundigheid structureel vorm te geven en te borgen.
  • Maken een plan hoe kinderen, jongeren en volwassenen die nu te maken hebben met hulpverlening en/of jeugdbescherming betrokken kunnen worden binnen het programma. En geven uitvoering aan dit plan in samenwerking met het programmateam.
  • Adviseren twaalf regio’s en proeftuinen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere het begeleiden van ervaringsdeskundigen in de regio, meedenken over hoe ervaringsdeskundigheid in de regio’s/proeftuinen structureel ingezet en geborgd kan worden en hoe ervaringsdeskundigen bij kunnen dragen aan de ondersteuning van gezinnen die te maken krijgen met het Regionale Veiligheidsteam.

In 2023 wordt de groep ervaringsdeskundigen uitgebreid tot zes. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar diversiteit als het gaat om ervaring op het gebied van ontwikkelingsbedreiging en onveiligheid, maar ook gender, leeftijd, etniciteit, enz.

Hoe werk je samen met ervaringsdeskundigen?

Als je meer wilt weten over hoe je ervaringsdeskundigheid kunt inzetten en waarom je dat zou willen doen, lees dan de Handreiking Samen Deskundig (movisie.nl).

Als je kort uitgelegd wilt krijgen wat het belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid is, lees dan: ‘Ervaringsdeskundigen zijn tweetalig: zij spreken zowel de taal van de leefwereld als de taal van de systeemwereld’ (movisie.nl).

Wie zijn de ervaringsdeskundigen?

Bij het Toekomstscenario zijn op dit moment vier ervaringsdeskundigen aangesloten: Susanne Slikkerveer, René Haring, Hameeda Lakho en Janine Klungel.

Onlangs gaven zij ons een waardevolle presentatie van hoe ervaringsdeskundigen een belangrijke brugfunctie tussen systeem- en leefwereld, theorie en praktijk, hulpverlening en (cliënt)systeem vervullen. Susanne, René, Hameeda en Janine gaan de komende maanden onder andere aan de slag in verschillende regio’s en proeftuinen.

Afbeelding van René Haring
Beeld: ©René Haring

René Haring

René heeft sinds zijn kindertijd veel te maken gehad met agressie en geweld. Zowel in de thuissituatie als in het kindertehuis waar hij terecht kwam, leerde hij agressie in te zetten als wapen. Hij kreeg mede daardoor ook later veel te maken met agressie en geweld en was zelf pleger van ernstig huiselijk geweld.

Hij weet als geen ander wat er omgaat in een pleger en wat ervan uit nodig is om een pleger te kunnen bereiken.

Vanuit zijn ervaringen zet hij zich tegenwoordig in om pleger-, aanpak, ondersteuning en begeleiding te verbeteren en bespreekbaar te maken. René heeft zijn eigen bedrijf 'Agressie en daarna?' en is lid van de 'Cirkel is Rond, waar hij plegers & slachtoffers van huiselijk geweld helpt.

René zat in de spiegelgroep ervaringsdeskundigheid bij het programma Geweld Hoort Nergens Thuis en heeft daarmee ook ervaring in het adviseren bij beleid en ontwikkeling.

Afbeelding van Hameeda Lakho
Beeld: ©Hameeda Lakho

Hameeda Lakho

Hameeda is expert en inhoudsdeskundige, auteur en sociaal ondernemer en is werkzaam als adviseur en projectleider in uiteenlopende projecten in zorg en veiligheidssector voor gemeente, overheid en organisaties. Als herstelcoach biedt zij ondersteuning, coaching en begeleiding aan slachtoffers.

Zij is sinds 2005 eigenaar van Hameeda Lakho Training & Coaching en Advies en de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.

Zij heeft haar verleden met jarenlang fysiek en psychisch terreur door haar Pakistaanse vader en Nederlandse stiefmoeder en een jeugd in kindertehuizen omgezet in kracht en fungeert als rolmodel en inspirator.

Zij is breed inzetbaar voor het ontwikkelen, agenderen en benutten van ervaringsdeskundigheid op verschillende deelgebieden zoals beleid, onderzoek, voorlichting, hulp-dienst-en steunverlening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Met focus op de langetermijngevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling, impact van trauma, hechting, jeugdbescherming, vrouwenopvang en het opgroeien tussen twee culturen.

Afbeelding van Janine Klungel
Beeld: ©Janine Klungel

Janine Klungel

Janine combineert in haar werk wetenschappelijke -, professionele praktijk - en ervaringsdeskundige kennisbronnen. Zij is cultureel antropoloog, beeldend therapeut en ervaringsdeskundig op het gebied van o.a. seksuele kindermishandeling.

Vanuit de drie kennisbronnen wetenschap, professionele praktijk en ervaringsdeskundigheid investeert zij in kennisoverdracht op gebieden als bewustwording, belangenbehartiging, beleid en onderzoek.

Janine heeft haar ervaringsdeskundigheid doelbewust ontwikkeld vanuit de overtuiging dat taboedoorbreking, (h)erkenning en nabijheid centraal staan bij zowel persoonlijk als maatschappelijk herstel.

Afbeelding van Susanne Slikkerveer
Beeld: ©Susanne Slikkerveer

Susanne Slikkerveer

Susanne zet zich als ervaring-/inhoudsdeskundige in op het gebied huiselijk geweld en kindermishandeling in de breedste zin. Haar focus ligt hierbij op het gebied (ex-) partnergeweld en kindermishandeling, maar ook op gebieden als ouderenmishandeling en de aanpak voor specifieke groepen zet zij zich in.

Dit doet zij door het hele land voor gemeenten, provincies, regio’s, instanties als Veilig Thuis, Politie, maar ook op scholen is Susanne van de partij om de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling beter aan te laten sluiten bij wat nodig is voor de betrokkenen.

Susanne is in de breedste zin betrokkenen bij de aanpak, als projectleider, adviseur, maar ook als voorzitter en meelezer. Ze werkt mee aan onderzoeken, vormt beleid, organiseert klankbordgroepen, geeft voorlichting waarin zij bewustwording creëert en deskundigheid bevordert.

Wat voor Susanne belangrijk is, is dat er op een oordeelvrije manier wordt gekeken naar situaties en betrokkenen. Door op deze manier de aanpak aan te gaan creëer je draagvlak voor alle betrokkenen.