Borgingsdocument Expertteams vastgesteld

Vanwege het belang van sterke Regionale ExpertTeams (RET's) heeft de VNG aan het OZJ gevraagd te omschrijven welke randvoorwaarden op orde moeten zijn om de vier functies van RET’s een goede invulling te kunnen geven in zo een basisniveau te kunnen garanderen.

Afbeelding van de notitie
Beeld: ©OZJ

De regionale expertteams zijn een zeer belangrijk instrument om vastgelopen zorgvragen weer op de rit te krijgen. In 2017 is er afgesproken dat elke jeugdregio een dergelijk team zou inrichten. De afgelopen jaren was er nog een landelijk team, team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek, vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), dat ook ingezet kon worden voor het oplossen van casuïstiek en wat regio’s ondersteunde in het opzetten van RET’s.

Dit team is per januari 2022 niet meer beschikbaar voor het oplossen van complexe casuïstiek. Dit maakt het des te belangrijker dat casuïstiek in de regio zelf kan worden opgelost, eventueel met ondersteuning vanuit de Bovenregionale Expertisenetwerken. Ook zijn de RET’s een belangrijke schakel in de feedbackloop om van zorgvragen te leren, zowel op lokaal en regionaal niveau, maar ook in het inzichtelijk maken van kwesties die landelijk opgepakt moeten worden.

Vanwege het belang van sterke RET’s heeft de VNG aan het OZJ gevraagd te omschrijven welke randvoorwaarden op orde moeten zijn om de vier functies van RET’s een goede invulling te kunnen geven in zo een basisniveau te kunnen garanderen. Daarnaast hebben RET’s zelf bij het OZJ aangegeven behoefte te hebben aan deze heldere omschrijving, zodat zij ook beter wat er (minimaal) van hen wordt verwacht.

Hiervoor is een borgingsdocument opgesteld die richting geeft aan de benodigde randvoorwaarden om een regionaal expertteam zijn vier functies (consultatie en advies; procesregie; signaleren en adviseren; leren van vastgelopen zorgvragen) goed uit te laten voeren.

Het document is opgesteld door het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) in samenwerking met diverse gemeenten, voorzitters van RET’s en projectleiders van de bovenregionale expertisenetwerken en is vervolgens breed getoetst onder RET’s.

De vijf randvoorwaarden hebben betrekking op:

  1. Samenstelling expertteam: een kernteam met flexibele schil
  2. Kwaliteitseisen expertteamleden
  3. Jeugdige, ouders en verwijzer aan tafel
  4. Toegankelijkheid en aanmelding door ouders en jeugdigen zelf
  5. Bestuurlijk commitment en gezaghebbendschap

De geformuleerde randvoorwaarden zijn nadrukkelijk bedoeld als een ‘ondergrens’; diverse regio’s hebben aangegeven bijvoorbeeld meer uren in te zetten om vastgelopen zorgvragen aan te pakken. Voor sommige gemeenten zal het vaststellen van dit document echter betekenen dat het nodig is het regionale expertteam te verstevigen en/of door te ontwikkelen.

Proces: 

VNG zal het borgingsdocument actief onder de aandacht brengen van jeugdregio’s. De VNG heeft tevens aan de Bovenregionale Expertisenetwerken gevraagd de RET’s te ondersteunen in hun eventueel benodigde doorontwikkeling.