In gesprek met: Bahar Yavuz, projectleider Toekomstscenario in Haaglanden

In de praktijk

Op 7 maart vond de eerste bijeenkomst plaats voor contactambtenaren van het Toekomstscenario, in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst gingen we in gesprek met Bahar Yavuz, projectleider Toekomstscenario in Haaglanden. We hebben het gehad over het praktijkteam in Haaglanden, ervaringen met bestuurlijke samenwerking en ten slotte nuttige tips van Bahar.

Kun je kort vertellen waar jullie nu staan met jullie praktijkteam?

“De proeftuin Haaglanden is, na 1,5 jaar voorbereiding, in mei 2023 van start gegaan. Op dit moment worden er 16 gezinnen begeleid. De ambitie is om dit jaar ongeveer 40 gezinnen te begeleiden. Ons proeftuinteam bestaat uit 17 professionals. Dit zijn: raadsonderzoekers, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers, een ervaringsdeskundige, volwassen én jeugd ggz behandelaren, maatschappelijk werkers van de vrouwenopvang, wijkteam medewerkers en een teammanager.
Bij de aanmelding van een gezin wordt een gezinsteam gevormd bestaande uit een duo dat de gezinsbegeleidende taken uitvoert (lokale wijkteammedewerker en een medewerker van de Gecertificeerde Instelling of de vrouwenopvang). Dit zijn de vaste gezichten voor het gezin. Daarnaast wordt het gezinsteam aangevuld met expertises die nodig worden geacht: (V)GGZ-psycholoog, Raadsonderzoeker, ervaringsdeskundige, GI of VT gedragswetenschapper. Wanneer nodig gaan zij ook naar de gezinnen. Een gezinsteam bestaat uit ongeveer vijf professionals, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hulpverleningstraject. Het traject wordt gestart met een verklarende analyse, voor álle gezinsleden op álle leefgebieden.  
In de proeftuin zit voltijd een ervaringsdeskundige. Op dit moment worden alleen huishoudens met kinderen begeleid in de proeftuin. In een later stadium zal dit verder uitgebreid worden naar huishoudens zonder kinderen.”

Hoe is de samenwerking tussen gemeenten tot stand gekomen? Lag er al een basis of moesten jullie dat vanaf de grond opbouwen?

“In 2019 verscheen het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. Dit rapport was aanleiding voor de vorming van een regionale stuurgroep met 3 gemeenten (namens de regio Haaglanden) en netwerkpartners (GI’s, VT, RvdK, de lokale teams, GGZ en vrouwenopvang). Gedurende anderhalf jaar heeft een bestuurlijk traject plaatsgevonden onder leiding van een interventiekundige. In dit traject is onderzocht of er bereidheid bestaat om een spannende stap te zetten richting een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is besproken wat de verwachtingen zijn van een proeftuin, waar de proeftuin antwoord op moet geven, vanuit welke visie een proeftuin wordt gestart en wat dit vraagt van de bestuurders. Zij worden met de start van de proeftuin ook netwerkbestuurders. Daarom hebben we stilgestaan bij hoe men elkaar vasthoudt als het ingewikkeld wordt. Dit heeft geleid tot een stevig gedragen en doorleefd plan voor een proeftuin.”

Tot slot: Bahar, welke tips zou je anderen willen meegeven?

“Investeer bij het bestuurlijk traject vanaf de start in bestuurlijk commitment en draagvlak. Het helpt als bestuurders (leden van de stuurgroep) elkaar, elkaars organisatie en de uitdagingen van ieders organisatie goed leren kennen. 

Maak daarnaast ruimte om samen stil te staan bij wat we zien gebeuren in de praktijk. Er moet ruimte zijn om niet alleen te signaleren, maar ook om deze signalen te erkennen, met elkaar te bespreken en van koers te wijzigen als de praktijk hierom vraagt.”
 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.