Kick-Off Partnerwerkgroep Regionale Veiligheidsteams

Vanuit Actielijn 3, verantwoordelijk voor het ontwerp van het ‘regionaal veiligheidsteam’, vond op 30 januari 2024 de Kick-Off van de partnerwerkgroep regionaal veiligheidsteam (RVT) plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht. Het Toekomstscenario beoogt een transformatie van de huidige opzet van de kind- en gezinsbescherming, met ketenpartners die in een estafettemodel met elkaar samenwerken, naar een integrale, systeemgerichte manier van werken. Het regionaal veiligheidsteam krijgt een cruciale rol in het faciliteren en organiseren van deze nieuwe benadering. 

Kick-Off Partnerwerkgroep Regionale Veiligheidsteams
Beeld: ©Ministerie JenV/Harinithya Kathirgamar

Aan de bijeenkomst namen de volgende partners deel (op alfabetische volgorde): Associatie Wijkteams, Ervaringsdeskundigen, Gecertificeerde Instellingen, Gemeenten, GGZ Nederland, Opdrachtgevers van het Toekomstscenario (VNG, VWS en JenV), Proeftuinen, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Naast deze partners nam adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) deel. AEF is geselecteerd als opdrachtnemer voor de uitwerking van de RVT-varianten en het beoordelingskader.

De leden van de werkgroep denken mee in het onderzoek en leveren input ten behoeve van de voortgang van het onderzoek (bijvoorbeeld door contactgegevens en informatie aan te leveren). De werkgroep is een meedenkend orgaan (een klankbordgroep), de programma governance is besluitvormend. Hierin zitten vertegenwoordigers van de betrokken partijen.

De deelnemers werden verwelkomd door de programmamanager, die enkele praktische zaken betreffende de werkgroepen heeft toegelicht. Vervolgens hebben we elkaar beter leren kennen aan de hand van een leuk kennismakingsspel, waarbij onder andere werd ontdekt wat er op onze schaduw-cv’s staan. Daarna heeft AEF het plan van aanpak toegelicht.

Onderzoek door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF)
“AEF is in opdracht van het programmateam vanaf 1 februari 2024 gestart met het onderzoek om te komen tot (maximaal) vijf mogelijke inrichtingsvarianten voor een Regionaal Veiligheidsteam (hierna RVT), in samenspraak met betrokken proeftuinen, partners en gemeenten. De focus van dit onderzoek ligt op de organisatie van een RVT, daar waar het gaat om (1) de functionaliteiten, bevoegdheden en taken van een RVT en (2) de organisatievorm van een RVT.  

De vorming van het RVT kan verstrekkende gevolgen voor de betrokken organisaties hebben. Dat maakt dit voor iedereen een spannend proces. Tegelijkertijd biedt het kansen om het beter te doen voor de gezinnen en huishoudens die het op dit moment het meeste nodig hebben. Om het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken, met oog voor de kinderen en gezinnen waar het om gaat, hanteren we een aantal uitgangspunten:

  • Het centraal blijven stellen van het perspectief van de gezinnen en huishoudens
  • Gebruikmaken van ervaring uit het veld (o.a. vanuit de proeftuinen)
  • Een objectief en transparant proces aan de hand van een analyse- en afwegingskader dat we samen met het veld opstellen
  • Brede inventarisatie van varianten, om uiteindelijk te komen tot vijf varianten

In dit onderzoek halen we middels interviews en werksessies informatie en ervaringen op vanuit een diversiteit aan partijen en perspectieven. Ook werken we met een werkgroep van vertegenwoordigers van de proeftuinen en relevante organisaties. De werkgroep is een meedenkend orgaan, dat input aanlevert en bijdraagt aan de voortgang van het onderzoek.

Uiteindelijk werken we toe naar twee eindproducten: (1) een afwegingskader om te kunnen komen tot een weloverwogen keuze voor de inrichting van een RVT en (2) vijf mogelijke inrichtingsvarianten voor een toekomstig RVT (waar functionaliteiten, bevoegdheden en taken van een RVT onderdeel van zijn). We kijken ernaar uit om dit onderzoek samen met het veld op te pakken!”

Kick-Off Partnerwerkgroep Regionale Veiligheidsteams 2
Beeld: ©Ministerie JenV/Harinithya Kathirgamar

Het ophalen van informatie en verzamelen van alle inbreng vanuit verschillende perspectieven gebeurt in het traject vooral in de werksessies en in (groeps)gesprekken. In de werkgroep worden de resultaten hiervan teruggelegd en de concept-stukken besproken. We hebben het in de bijeenkomst gehad over de manier waarop werkgroepleden hun achterban kunnen meenemen en vertegenwoordigen. In groepjes hebben de deelnemers gebrainstormd over de manieren waarop ze hun achterban identificeren, kunnen betrekken, hoe ze ermee communiceren en hoe ze hen vertegenwoordigen. 

Al met al heeft de bijeenkomst waardevolle inzichten en input opgeleverd vanuit verschillende perspectieven voor de partners, het programma en AEF. We kijken ernaar uit om productieve en succesvolle bijeenkomsten te hebben samen met de partners en AEF.