Ontwikkelopgave Lokale Teams

In december is de Leidraad Werken aan Veiligheid vastgesteld in de commissie ZJO van de VNG. De leidraad is bedoeld voor gemeenten voor de opdrachtverstrekking aan lokale teams. 

Vaststelling Leidraad werken aan veiligheid

In december is de Leidraad Werken aan Veiligheid vastgesteld in de commissie ZJO van de VNG. De leidraad is bedoeld voor gemeenten voor de opdrachtverstrekking aan lokale teams. Het bestaande Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten is hiermee aangepast. De aanpassing bestaat uit een update op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren in het toepassen van het Kwaliteitskader en daarnaast een uitbreiding, zodat het bieden van hulp en ondersteuning bij ontwikkelingsbedreiging (in aansluiting op jeugdbescherming) ook onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitskader. In de hernieuwde leidraad wordt omschreven wat gemeenten hebben te doen en hun verantwoordelijkheid in deze maatschappelijke opgave, binnen de bestaande wet- en regelgeving. Waar van toepassing wordt een doorkijk geschetst naar het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De nieuwe leidraad Werken aan veiligheid is te vinden via deze link naar de website van de VNG

Toewerken naar werkpakket Veiligheid

In 2024 zal de bovengenoemde doorkijk steeds concreter worden. In januari 2024 wordt een eerste concept versie van het handelingskader opgeleverd. Vanuit dit handelingskader en de leidraad wordt door de werkgroep Versterking lokale (wijk)teams in 2024 toegewerkt naar een ‘werkpakket Veiligheid voor opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (uitvoeringsorganisaties)’. Het werkpakket zal de voor de lokale teams relevante onderdelen uit het handelingskader bevatten; vertaald naar de rol van de opdrachtgever en opdrachtnemer. In december 2023 is het projectplan vastgesteld, waarin is beschreven hoe dit traject met opdrachtgevers, partners (RvdK, VT, GI en Associatie Wijkteams), proeftuinen en regio’s te lopen. Oplevering van de eerste versie van dit werkpakket Veiligheid staat gepland in december 2024.

Start ondersteuningslijn Stevige Lokale Teams (Hervormingsagenda)

In het eerste kwartaal van 2024 start de ondersteuningslijn Stevige Lokale Teams. De ondersteuningslijn van de VNG heeft tot doel gemeenten en wijkteamorganisaties, die dit nodig hebben/ wenselijk vinden te ondersteunen om de basis neer te zetten voor stevige lokale teams, zoals bedoeld in de Hervormingsagenda. De ondersteuningslijn stemt inhoudelijk op landelijk niveau af met het programma Toekomstscenario, zodat ook de toekomstige ontwikkelingen vanuit het Toekomstscenario meegenomen zullen worden. Voor nadere informatie of contact kan je mailen met stevigelokaleteams@vng.nl.