Verminderen van vrijstellingen op grond van artikel 5a LPW

In de procedure tot afgifte van een vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5a, zal beter gekeken worden welke mogelijkheden er zijn binnen het onderwijs om een kind toch een passend plek te bieden. Hiervoor is een wetswijziging van artikel 5a LPW nodig.

Het uitgangspunt is dat in beginsel alle kinderen leerbaar zijn en zo min mogelijk kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht. De jeugdarts geeft nu volgens de wet een verklaring af of een kind tot een school kan worden toegelaten louter op medische gronden. Deze afweging wordt verbreed.

Welke elementen onderdeel worden van het afwegingskader wordt nader uitgewerkt, maar er zal worden gekeken naar de mogelijkheden die er zijn binnen het onderwijs om een kind toch een passende plek te bieden. De verwachting is dat het wetsvoorstel eind 2019 wordt afgerond en voorgelegd kan worden voor internetconsultatie.