Jeugdautoriteit

Sinds 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit in werking, als opvolger van de vroegere Transitieautoriteit Jeugd.

Op 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit van start gegaan en is de Transitieautoriteit Jeugd opgehouden te bestaan. De Jeugdautoriteit heeft momenteel vier taken:

 1. Borgen van de continuïteit van cruciale jeugdhulp door te bemiddelen rond de inkoop van jeugdhulp of gemeenten aan te spreken rond continuïteitsvraagstukken.
 2. Voorbereiden, indien aan de orde, van bestuurlijke maatregelen door de minister van VWS of de minister voor Rechtsbescherming.
 3. De minister van VWS adviseren over aanvragen in het kader van de subsidieregeling ‘Bijzondere transitiekosten Jeugdwet’. Tot en met 31 december 2018 konden jeugdhulpaanbieders een beroep doen op deze subsidieregeling. De Transitieautoriteit Jeugd adviseerde de minister van VWS hierover. De Jeugdautoriteit rondt de nog lopende aanvragen en herzieningsverzoeken af.
 4. Signaleren en monitoren van financiële ontwikkelingen rond het Zorglandschap Jeugdhulp. De minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming kunnen de Jeugdautoriteit inroepen om onderzoek te doen naar vraagstukken rond het Zorglandschap Jeugdhulp.

Resultaten
Sinds de oprichting per 1 januari 2019 heeft de Jeugdautoriteit de volgende resultaten gerealiseerd:

 • Bestuurlijke afspraak op 10 april jl. tussen de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om voor de zomer een ontwikkelagenda voor de jeugdautoriteit op te stellen.
 • Installatie van het periodiek afstemmingsoverleg Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd - Jeugdautoriteit over casussen op de bestuurlijk afgesproken escalatieladder. Er zijn zes casussen doorverwezen, dan wel afgeschaald naar het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.
 • Lopende beoordelingen ten behoeve van advisering inzake de subsidieregeling ‘Bijzondere transitiekosten Jeugdwet’:vijf aanvragen voor liquiditeitssteun;
 • Drie aanvragen voor financiële bijdragen voor frictiekosten;
 • Een bezwaarschrift inzake de afwijzing van een subsidieaanvraag van een jeugdhulpaanbieder;
 • Correctie van een eerdere subsidietoekenning;
 • Bemiddeling tussen gemeenten en aanbieders over:liquiditeitsproblemen gecombineerd met fusie (NB: deze casus loopt nog);
 • Te lage LTA-tarieven. De Jeugdautoriteit heeft een advies uitgebracht aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het geschil is beslecht;
 • Monitoren van jeugdhulpaanbieders, waaronder:de ontwikkeling van toekomstscenario’s door een jeugdhulpaanbieder en afstemming met betrokken gemeenten.

Vervolgstappen

De Jeugdautoriteit stelt een Ontwikkelagenda Jeugdautoriteit op, die in de loop van 2019 uitgevoerd en ingevuld werd. Het doel van de Ontwikkelagenda Jeugdautoriteit was om het doel en de taken van de Jeugdautoriteit verder vorm te geven en instrumenten te ontwikkelen, zoals een monitor, een financieel vangnet en een overzicht van saneringsmaatregelen.

Met de gemeenten is afgesproken om 20 miljoen euro uit de extra beschikbare middelen voor gemeenten te positioneren bij de Jeugdautoriteit. Dit bedrag is bedoeld om als de zorg continuïteit in gevaar komt de mogelijkheid te hebben om tijdelijke liquiditeitssteun toe te kennen. De middelen kunnen na advies van de Jeugdautoriteit en akkoord van gemeenten worden ingezet. De ervaringen en aanbevelingen van de Transitieautoriteit Jeugd vormen samen met de korte ervaring van de Jeugdautoriteit een belangrijke aanleiding voor de Ontwikkelagenda Jeugdautoriteit.