Jaarrapportage 2020 van team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek

Team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek van het OZJ nam de 440 vastgelopen vragen van kinderen en jongeren waarop zij samen met heel veel anderen antwoord proberen te geven als leidraad voor hun Jaarrapportage 2020. De verhalen van ouders, verzuchtingen van professionals en ook de trots en frustratie vanuit het land definiëren dit document en roepen op om na te gaan of dit het beeld is wat je herkent. En wat je er zelf aan kan bijdragen.

Het zijn vooral ouders en jeugdhulpprofessionals die zorgvragen aanmelden. Expertteams zijn wel steeds vaker betrokken of nemen vaker (direct) over. Dat is een positieve beweging, want uiteindelijk is het de bedoeling dat expertteams alle casuïstiek kunnen oppakken.

Het OLCC ziet vooral zorgvragen voorbij komen van kinderen die niet thuis wonen. Er is bijna altijd sprake van problemen op meerdere leefgebieden. Trauma speelt eigenlijk altijd een rol.

De Jaarrapportage benoemt drie belangrijke thema’s voor het verbeteren van de jeugdhulp:

  1. Het erkennen, herkennen en behandelen van trauma
  2. Contact als meest effectieve interventie
  3. Het meer betrekken van de gewone leefwereld, de sociale basis, bij hulp voor kinderen

De rapportage vraag ook aandacht voor ‘stille vragen’. Dat zijn vragen en kinderen die niet in beeld komen maar er wel degelijk zijn. De rapportage sluit af met acht punten waar het team OLCC in 2021 aan gaat werken.

Inhoud Jaarrapportage 2020

Een vooruitblik naar de opdrachten in 2021

Welke vragen zijn het afgelopen jaar gesteld?

  • Kwantitatieve analyse casuïstiek
  • Kwalitatieve analyse vastlopende vragen
  • Stille vragen

Rode draden door de jaren heen

  • Trauma – meerjarenplan om zo vroeg mogelijk te signaleren
  • Leefwereld als hulp
  • Contact als effectieve interventie

Vooruitblik naar het vervolg in 2021

Team Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek zet de ingezette koers van 2020 door. Daartoe presenteren ze in de jaarrapportage een achtpuntenplan.