SCP Rapport: Uitdagingen in het sociaal domein

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) signaleerde de afgelopen jaren vijf grote maatschappelijke opgaven waar Nederlanders en de overheid de komende tijd voor staan. Deze opgaven liggen niet alleen op het terrein van het rijk, maar zeker ook op dat van lokale overheden.

Afbeelding van het rapport uitdagingen in sociaal domein
Beeld: ©Sociaal en Cultureel Planbureau

Het gaat om:

  1. Het vormgeven van samenleven in verscheidenheid
  2. Het zorgen voor zinvol meedoen
  3. Het verlenen van ondersteuning aan mensen in de (meest) kwetsbare positie
  4. Het zorgen voor vertrouwen in elkaar en in de overheid
  5. Het vormgeven van een evenwichtige maatschappelijke verdeling van verduurzaming (SCP2021)

Opgave voor rijk en gemeenten

Deze opgaven liggen niet alleen op het terrein van het rijk, maar zeker ook op dat van lokale overheden. Met name de eerste vier opgaven hebben een directe link met het sociale domein. Het is nauw verbonden met de opgave die gemeenten hebben vanuit de drie gedecentraliseerde wetten:

  • Participatiewet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015)
  • Jeugdwet

Daarnaast is er aanpalende wetgeving van kracht waar gemeenten niet zelf de regie op voeren, zoals de Zorgverzekeringswet, de Woningwet of de Wet langdurige zorg.

Nieuwe gemeente besturen aan zet

Het SCP bracht in maart 2022 dit handzame rapport uit over de uitdagingen in het sociaal domein. Welke dilemma’s zijn er, welke opgave liggen er en met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden bij het verlenen van ondersteuning aan de (meest) kwetsbare burgers.

Dit rapport is zeker na de gemeenteraadsverkiezingen van 17 maart 2022 relevant voor de nieuw te vormen gemeentebesturen, die zich de komende vier jaar met het sociaal domein bezig houden.