Handreiking Zak- en kleedgeld

Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp worden ook wijzingen van kracht van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet. De gewijzigde Regeling Jeugdwet bevat niet alleen enkele nadere regels over gesloten jeugdhulp maar ook regels over het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die verblijven in de residentiële jeugdhulp. Deze Handreiking Zak- en kleedgeld geeft een nadere invulling aan deze regels.

Afbeelding van Handreiking zak en kleedgeld
Beeld: ©Ministerie van VWS

Zowel de gewijzigde Regeling Jeugdwet als de handreiking zorgen ervoor dat duidelijkheid wordt geschept over wie verantwoordelijk is voor de kosten van zak- en kleedgeld en wie dit verstrekt: ouders van kinderen zijn verantwoordelijk voor de kosten van zak- en kleedgeld, omdat zij primair verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van hun kind. Als ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van zak- en kleedgeld en jeugdhulpaanbieders voor het verstrekken van het zak- en kleedgeld.

Nieuwsgierig naar de hoogte van het zak- en kleedgeld, de reikwijdte van de handreiking en heeft u behoefte aan een duidelijk stroomschema waarin een stappenplan staat voor gemeentes en jeugdhulpaanbieders bij het bekostigen en verstrekken van zak- en kleedgeld? Bekijk en/of download dan de handreiking.

Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jeugdzorg Nederland (VNG), Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Zie Officiële bekendmaking van de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in de Staatscourant