Handreiking Tarifering en Inkoop pleegzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben gezamenlijk deze nieuwe handreiking tarifering en inkoop pleegzorg gepresenteerd.

Afbeelding van de hanreiking tarifering en inkoop pleegzorg
Beeld: ©Ministerie van VWS

De handreiking zal de komende jaren dienen als een kader voor alle betrokkenen bij de inkoop en contractering van pleegzorg. Het biedt helderheid over wat pleegzorg is, hoe tarieven en vergoedingen zijn opgebouwd en wat er verwacht mag worden van de pleegzorgaanbieders. Dit alles zorgt voor duurzame en kwalitatief goede ondersteuning en hulp voor pleegkinderen en (pleeg)ouders.

Inhoud:

  • Een kaderstellend houvast met bouwstenen gebaseerd gedeelde principes en randvoorwaarden om tarieven vast te stellen bij de inkoop van pleegzorg
  • Duidelijkheid over de voorwaarden waaronder pleegzorg wordt ingekocht
  • Aanbevelingen om de pleegzorg verder te verbeteren, zowel voor gemeenten als voor pleegzorgaanbieders. Denk hierbij aan het investeren in de deskundigheid van pleegouders, het gedeeld opvoederschap, de samenwerking tussen pleegouders en professionals, informatievoorziening voor pleeggezinnen en de verbetering van de nazorg voor pleegouders en kinderen na afloop van een plaatsing
  • Duidelijkheid over de noodzaak en inzet van aanvullende specialistische hulp gekoppeld aan pleegzorg, zodat deze snel beschikbaar komt voor de kinderen en (pleeg)ouders die dat nodig hebben
  • Kaders voor de vergoeding van (bijzondere) kosten aan pleegouders
  • Daarnaast faciliteert en stimuleert de handreiking ook een apart, passend tarief voor deeltijdpleegzorg. Deeltijdpleegzorg sluit aan bij het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen en het voorkomen van breakdowns en uithuisplaatsingen.