Onderzoek naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd

Collectieve financiering wordt gezien als kans om de financiering van zorg en ondersteuning in het (v)so, cluster 3 en 4, te vereenvoudigen en verbeteren. Het doel is dat niet langer voor elk kind een aparte beschikking of indicatie nodig is, maar er ruimte komt voor (de aanstelling van) een beperkt aantal vaste zorgverleners die op een (v)so-school flexibel kunnen inspelen op wat nodig is.

Afbeelding van kinderen op school

Door de zorgmiddelen collectief voor de hele school ter beschikking te stellen, kan zorg mogelijk beter, vraaggerichter en efficiënter worden ingezet, zo is gedachte.

In deze eindrapportage presenteren de DSP-groep en Oberon de  kwantitatieve resultaten van het landelijk representatieve onderzoek en de kwalitatieve bevindingen uit onderdeel de pilots en tweede ring. Met deze input en de uitkomsten van de beleidssimulatie geven de onderzoekers een doorkijkje naar de toekomst: wat is hierin volgens de diverse betrokkenen nodig?

Het perspectief van de 50 arrangeerscholen en van de zorgarrangeurs komen ook aan bod.

Landelijk onderzoek met input en onderbouwing voor een structurele langetermijnoplossing

Het onderzoek moet een (financiële) onderbouwing bieden voor een eventuele invoering van collectieve financiering op landelijk niveau. Daarvoor is inzicht nodig op drie vlakken:

  1. Inzicht in de zorg en financiële middelen die in cluster 3 en 4 van het (v)so worden ingezet respectievelijk vanuit het onderwijs en de verschillende zorgkaders (Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw).
  2. Inzicht in de mogelijke meerwaarde van een eventuele collectieve financiering.
  3. Inzicht in de wijze waarop en de stappen die nodig zijn om een eventuele collectieve financiering in de praktijk vorm te geven en in te zetten.