Infographic bij Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp

In 2021ondertekenden verschillende partijen uit het jeugdhulpstelsel het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp. In het convenant zijn afspraken gemaakt over onder andere het monitoren en het vroegtijdig signaleren van continuïteitsproblemen in jeugdhulp.

Er is een heldere infographic beschikbaar die de afspraken en instrumenten uit het convenant beknopt weergeeft.

Afbeelding van infographic bij Convenant continuiteit jeugdhulp
Beeld: ©JeugdAutoriteit