Het ontwerptraject van het regionaal veiligheidsteam (RVT)

Vanuit het programmateam van het Toekomstscenario is adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd om in samenspraak met betrokken proeftuinen, partners, ervaringsdeskundigen en gemeenten te komen tot (maximaal) vijf mogelijke inrichtingsvarianten voor een RVT. De focus ligt daarbij op de (overkoepelende) organisatie van een RVT. Het traject is eind januari gestart en duurt tot medio juni 2024. In dit artikel neemt AEF je mee in het ontwerptraject van het regionaal veiligheidsteam.

Na de kick-off in januari 2024 is de tweede fase van het onderzoek van start gegaan. Deze bestond uit het doen van een uitgebreide documentanalyse, het uitvoeren van een verkennende interviewronde met betrokken partijen en twee brede bijeenkomsten met verschillende beproevende regio’s en proeftuinen. Deze activiteiten stonden met name in het teken van het opstellen van een afwegingskader, dat gebruikt kan worden om de voor- en nadelen van de mogelijke inrichtingsvarianten in kaart te brengen. 

In de volgende fase van het onderzoek hebben we ons gericht op het verkennen van mogelijke varianten voor een RVT. We zijn begonnen met het verkennen van de mogelijke reikwijdte van het RVT, waarbij we keken naar de beoogde functies, expertise en taken in de toekomst. Deze verkenning begon met twee uitgebreide sessies met proeftuinen en regio's. Vervolgens hebben er in april twee werksessies plaatsgevonden met een bredere vertegenwoordiging van betrokken partijen. We hebben met veel aanwezigen goede gesprekken gevoerd over wat er -hoe dan ook - in een RVT geborgd zou moeten zijn, waar nog verschillende variaties in zouden kunnen zitten en welke aandachtspunten we verder moeten meenemen. Tegelijkertijd hebben we ook een algemene analyse gedaan van de mogelijke juridische organisatievormen voor een RVT.

Met het oog op de doelstellingen van het Toekomstscenario voor een nieuwe inrichting van de kind- en gezinsbescherming, hebben we via de genoemde aanpak uitgebreid onderzocht welke verschillende mogelijkheden er zijn voor het opzetten van het RVT. Dit is een spannend proces, maar we merken dat we met de vele betrokkenen constructief hebben kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Tijdens een werkgroepbijeenkomst eind april hebben we op basis van alle verzamelde informatie gesproken over mogelijke varianten met betrekking tot de reikwijdte en juridische structuur. Hier borduren we in de komende periode op voort. De verschillende varianten op de diverse onderdelen worden samengebracht, verder uitgewerkt en beoordeeld aan de hand van het afwegingskader. We zullen opnieuw voornamelijk gebruikmaken van uitgebreide werksessies, waarbij alle betrokkenen van harte worden uitgenodigd om deel te nemen.
Vanuit AEF willen we via deze weg alle betrokkenen in het proces tot nu toe bedanken voor hun constructieve inzet, en we kijken uit naar de komende periode.

Beeld: ©AEF

Hoe ervaart de ervaringsdeskundige dit traject?

"Mijn naam is Marina Bais en ik ben als ervaringsdeskundige aan de werkgroep RVT verbonden. Een van de eerste dingen die mij opviel was het enthousiasme en de bereidheid van alle partijen om out of the box te denken, te innoveren en echt een verschil te gaan maken. Dit zonder te kijken naar de eigen organisatiebelangen maar echt naar de belangen van de gezinnen waar het om gaat. Ook wordt er dikwijls aangegeven dat we het “samen” moeten doen. Werken aan een gezamenlijke maatschappelijke opgave vanuit meerdere expertises.

Welke taken passen er het beste binnen de wijkteams, welke taken vragen expertise van een veiligheidsteam en wat betekenen de termen vrijwillig en gedwongen kader in deze verdeling? Zijn deze termen nog wel nodig? Is een OTS nog wel nodig als we deze teams goed inrichten?
Allemaal vragen waar we met elkaar over in gesprek gaan en waarbij mensen open staan voor elkaars mening en expertise. Als ervaringsdeskundige kan ik genieten van deze energie en kan ik zeer hoopvolle momenten hebben. Zou het deze keer dan echt lukken om aan te sluiten bij wat gezinnen zelf aangeven nodig te hebben? Durven we de moeilijke vragen te stellen en aan de slag te gaan met de antwoorden? Iedere bijeenkomst krijg ik meer de indruk van wel.

De (bijna) wekelijkse bijeenkomsten zitten er binnenkort op. Daarna presenteert AEF de 5 scenario’s en zal de opdrachtgever een keuze moeten maken. Deze keuze zal het vervolg bepalen en ik hoop bij dat vervolg betrokken te blijven."