Ontwikkelopgave Lokale Teams

In december is de Leidraad Werken aan Veiligheid vastgesteld in de commissie ZJO van de VNG. De leidraad is bedoeld voor gemeenten voor de opdrachtverstrekking aan lokale teams. 

Leidraad werken aan veiligheid - voor de opdrachtverstrekking aan lokale teams

De nieuwe leidraad 'Werken aan veiligheid' geeft gemeenten handvatten voor de hulp, ondersteuning en bescherming aan inwoners die te maken hebben met onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties of ontwikkelingsbedreiging van minderjarigen. De leidraad vervangt het 'Kwaliteitskader werken aan veiligheid'. De leidraad is in lijn gebracht met de laatste inzichten en de ontwikkeling richting het Toekomstscenario kind- en gezin. Omdat de nieuwe manier van werken aan veiligheid nog volop in ontwikkeling is, zijn er nog geen uitgekristalliseerde beelden bij het toekomstige stelsel of wetgeving. Daarom biedt de leidraad handvatten voor gemeenten hun opdrachtgevende rol binnen het huidige stelsel en rekening houdend met de huidige wet en regelgeving. Deze versie van de leidraad moet daarom gezien worden als een tussenproduct op weg naar het Toekomstscenario. Om gemeenten die het Toekomstscenario beproeven niet te belemmeren, biedt de leidraad ruimte om beargumenteerd op onderdelen van de leidraad af te wijken. De nieuwe leidraad Werken aan veiligheid is te vinden via deze link naar de website van de VNG

Toewerken naar werkpakket Veiligheid

In 2024 zal de bovengenoemde doorkijk steeds concreter worden. In januari 2024 wordt een eerste concept versie van het handelingskader opgeleverd. Vanuit dit handelingskader en de leidraad wordt door de werkgroep Versterking lokale (wijk)teams in 2024 toegewerkt naar een ‘werkpakket Veiligheid voor opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (uitvoeringsorganisaties)’. Het werkpakket zal de voor de lokale teams relevante onderdelen uit het handelingskader bevatten; vertaald naar de rol van de opdrachtgever en opdrachtnemer. In december 2023 is het projectplan vastgesteld, waarin is beschreven hoe dit traject met opdrachtgevers, partners (RvdK, VT, GI en Associatie Wijkteams), proeftuinen en regio’s te lopen. Oplevering van de eerste versie van dit werkpakket Veiligheid staat gepland in december 2024.

Ondersteuningslijn Stevige lokale teams (Hervormingsagenda)

In het eerste kwartaal van 2024 is de ondersteuningslijn Stevige lokale teams gestart. De Hervormingsagenda vraagt dat we stevig lokale teams vormen die zelf hulp bieden. Daarbij krijgen de lokale teams de komende jaren ook een grotere rol bij begeleiden en bijstaan van gezinnen en huishoudens die te maken hebben met onveiligheid (oa. huiselijk geweld en kindermishandeling), zoals geschetst in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De ondersteuningslijn ‘Stevig Lokale Teams’ van de VNG ondersteunt en stimuleert gemeenten en uitvoeringsorganisaties om deze beweging te maken. De ondersteuningslijn stemt inhoudelijk op landelijk niveau af met het programma Toekomstscenario, zodat ook de toekomstige ontwikkelingen vanuit het Toekomstscenario meegenomen zullen worden. De flyer van de ondersteuningslijn is te vinden via deze link. Wil je sparren over de mogelijke ondersteuning? Neem dan contact op door een mail te sturen aan stevigelokaleteams@vng.nl.

Richtinggevend kader voor toegang sociaal domein

De ondersteuningslijn is een nadere uitwerking van een onderdeel van het Richtinggevend kader toegang, lokale teams en integrale dienstverlening van de VNG. Het Richtinggevend kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, de Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. Het kader beschrijft 13 kenmerken waar toegang, lokale teams en dienstverlening aan moeten voldoen, onderverdeeld in de categorieën ‘dichtbij’, ‘integraal’ en ‘met mandaat’. Het zet daarmee een basisniveau voor de gemeentelijke toegang, lokale teams en dienstverlening aan inwoners in kwetsbare en complexe situaties. Het Richtinggevend kader en meer informatie is te vinden via deze link naar de website van de VNG