Update Aanpak Met Andere Ogen

Begin april 2022 is het advies (over het vervolg van Met Andere Ogen (hierna MAO) opgeleverd. Dit advies beschreef de richting en de ambities voor het vervolg. Aan de hand van de geformuleerde ambities is er de afgelopen periode doorgewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. In deze update vind je meer informatie over de voortgang.

Afbeelding van update met andere ogen
Beeld: ©MAO

1. De samenwerking op lokaal en regionaal niveau verdiepen

MAO heeft partners ondersteund in het verdiepen van lokale/regionale samenwerking door te matchen op vraagstukken en kwartier te maken voor het vervolg.

Ook is er met het bredere MAO-netwerk gesproken over of zij verbinder willen zijn, of zij hulpvragen hebben, welke behoeften en wensen zij hebben voor het vervolg en om de huidige ontwikkelingen in kaart te brengen.

2. Bereik van het netwerk vergroten

Momenteel zijn er 531 partners die onderdeel uitmaken van het netwerk. Verder voeren we ook gesprekken met initiatieven, programma’s en aanpakken die werken aan hetzelfde doel als MAO om de verbinding versterken tussen de partijen.

3. Inclusieve samenwerking

(ouders beter in staat stellen om hun inbreng te leveren door de infrastructuur aan de kant van ouders te verbeteren)

Een verkenning met het veld leverde de notitie ‘Van vink naar vonk’ op. Een verdere verdieping vond plaats door interviews, het op een rij zetten van relevante onderzoeken en input ophalen tijdens de MAO Doen-dag

De samenwerking tussen ouders, professionals en beleidsmakers bij de ondersteuning van kinderen moet (nog) beter. Om de samenwerking verder te versterken zijn er twee actielijnen opgesteld, namelijk de actielijn professionals en ouders toerusten, en de  actielijn organisatiegraad van ervaringsdeskundige ouders verstevigen.

4. Interprofessioneel samenwerken

(handvatten ontwikkelen voor professionals om de interprofessionele samenwerking rondom het kind vorm te geven)

De eerste periode van MAO heeft mooie ontmoetingen, opbrengsten en inzichten opgeleverd op het gebied van interprofessioneel samenwerken. Deze zijn gebundeld in één overzichtelijk document welke in juni gepubliceerd wordt.

Voor het zichtbaar en meetbaar maken wat er in de praktijk (niet) werkt gaat de aanpak samenwerken met de Hogeschool Rotterdam. Zij hebben een lectoraat op het gebied van interprofessioneel samenwerken.

5. Versterken regierol van gemeenten

(en aandacht voor de rol van samenwerkingsverbanden hierin)

Voor deze ambitie worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin partners kennis kunnen opdoen, kunnen uitwisselen en ontwikkelen met andere partners.

Communities of Practice

Met het versterken van samenwerking en de regierol in gedachte wordt er in samenwerking met het NJi een Community of Practise ‘bindende afspraken’ georganiseerd.

Handreiking voor gemeenten

In het laatste kwartaal van 2021 is er een eerste aanzet gedaan voor een handreiking voor gemeenten over samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Om deze handreiking te voltooien wordt er een groep samengesteld die zich hiervoor en voor de bredere ambitie wil inzetten.

6. Leren van de goede voorbeelden vanuit de praktijk

Om goede voorbeelden vanuit de praktijk verder onder de aandacht te brengen zijn er de afgelopen maanden de volgende werkzaamheden verricht:

  • Schone Lei werksessies
  • Publicatie werkzame elementen
  • Dialoogavonden

7. Agenderen en aanpakken knelpunten in het systeem

In de werksessies van de afgelopen maanden is er geleerd van goede voorbeelden uit andere praktijken en zijn er verschillende knelpunten geagendeerd bij de ministeries.

8. Werkzaamheden aan de achterkant

Om het netwerk te kunnen faciliteren is het niet alleen van belang om aan de voorkant gesprekken te voeren, activiteiten aan te bieden en te matchen en makelen op vraagstukken, maar ook om de achterkant zo in te richten dat het ondersteunend werkt voor het netwerk.

Meer weten over de inhoud en activiteiten van (het vervolg van) MAO. Lees hier de complete update