Bestuurlijke afspraken transformatie gesloten jeugdhulp

Het Rijk, de VNG en Jeugdzorg Nederland vinden het belangrijk dat jongeren de best passende zorg en best passend onderwijs in een zo thuis mogelijke omgeving ontvangen. Er komt een extra impuls voor de transformatie van de gesloten jeugdhulp, via een regeling frictiekosten met een budget van E 182 mln. voor de periode 2024 - 2028. Dit geld is bedoeld voor de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp met waar dat mogelijk is ruimte voor de opbouw van alternatieven.

Daartoe zijn de volgende bijlagen opgesteld.

1. Bestuurlijke afspraken. Hierin staan afspraken over de inhoudelijke richting en visie over hoe de partijen de transformatie van de gesloten jeugdhulp voor zich zien en vorm willen geven.

2. Uitgangspunten regeling frictiekosten transformatie gesloten jeugdhulp. Hierin staan de uitgangspunten rond het doel en besteding van de middelen voor de frictiekosten transformatie gesloten jeugdhulp. In de uitgangspunten is uitgegaan van de uitkeringsvorm specifieke uitkering. De vorm kan wijzigen als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord.

3. Opdracht landsdelen. Gemeenten werken in het kader van de gesloten jeugdhulp samen in 7 landsdelen. In dit document staat vermeld welke elementen er minimaal worden verwacht bij de uitwerking van de bovenregionale plannen van de landsdelen.

Bekijk en/of download de Bestuurlijke afspraken