Amvb reële prijzen Jeugdwet treedt 1 juli in werking

De amvb reële prijzen Jeugdwet (hierna: de amvb) treedt op 1 juli a.s. in werking en stelt nadere regels over de plicht tot het vaststellen van reële prijzen. De Jeugdwet regelt al dat gemeenten in hun verordening regels stellen om te waarborgen dat er een goede verhouding is tussen de prijs voor de levering van jeugdzorg [1] en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daaraan. In de praktijk is er echter veel discussie over wat een reële prijs is voor (bepaalde vormen van) jeugdzorg.

De amvb bepaalt de kostprijselementen die ten minste in een reële prijs voor jeugdzorg verdisconteerd dienen te worden. Deze kostprijselementen sluiten aan bij de kostprijselementen van de Handreiking ‘Inzicht in tarieven; Handreiking voor een goed gesprek tijdens contractering’.

De amvb verplicht gemeenten om ten minste deze kostprijselementen in de verordening op te nemen. Hiermee bieden we gemeenten en aanbieders een stevige basis voor het maken van afspraken over prijzen in de jeugdzorg, zodat zij bij het opstellen van een contract zorgvuldiger tot een reële prijs komen. Ook wordt bevorderd dat gemeentenprijzen meer gaan differentiëren. Zo zal het betalen van een reële prijs er doorgaans toe leiden dat voor complexere zorg hogere prijzen worden betaald dan voor minder complexe zorg. Gemeenten moeten op grond van de amvb in hun verordening aandacht besteden aan de wijze waarop zij tariefdifferentiatie bevorderen.

In de praktijk zal voor het bepalen van een reële prijs voor specifiek jeugdbescherming en jeugdreclassering overigens gebruik worden gemaakt van de Handreiking ‘Landelijk tarief en bekostiging Jeugdbescherming en Jeugdreclassering’. [2]

Om gemeenten en aanbieders voorafgaand aan de inwerkingtreding op 1 juli a.s. de gelegenheid te geven om zich op de amvb voor te bereiden is de amvb op 27 maart jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

Naar de Officiële bekendmaking

Lees meer over de amvb

[1] Onder 'jeugdzorg' wordt in het hiernavolgende verstaan: jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en preventie. Onder 'aanbieders' wordt verstaan: aanbieders van preventie, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

[2] Het gebruik van deze handreiking maakt deel uit van bestuurlijk afspraken die op 23 oktober 2023 zijn gesloten. Zie ook kamerstukken II 2023/2024, 31839, nr. 986.