Verzamelbrief jeugdbescherming naar de Tweede Kamer

In reactie op het debat over jeugdbescherming in de Tweede Kamer op 24 november 2022 stuurden de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS op 24 januari 2023 een brief naar de kamer om ze op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op een aantal thema’s in de jeugdbescherming.

'Thuiszitter 4

In de brief staan onder andere:

  1. Een terugkoppeling van het gesprek met de accounthoudende wethouders over vermindering van de werkdruk van jeugdbeschermers
  2. Monitoring van de beoogde verbeteringen in de jeugdbescherming
  3. Beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
  4. Voortgang oproep tot voorrang
  5. Uitkomst overleg met Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

In de brief staat ook een kort verslag van een aantal gesprekken die zijn gevoerd met Regionale Expertteams (RET’s) en jeugdhulpaanbieders over de oproep tot het geven van voorrang aan kinderen met een beschermingsmaatregel bij de verdeling van jeugdhulp, mits de hulpvraag van een kind zonder kinderbeschermingsmaatregel niet urgenter is.

Oproep tot voorrang

Als de rechter tot het oordeel komt dat een kinderbeschermingsmaatregel nodig is, moet de noodzakelijke bescherming en hulp ook beschikbaar zijn. Door de huidige tekorten aan (specialistische) jeugdhulp is dat - ondanks de tomeloze inzet van de hardwerkende professionals – niet altijd mogelijk.

Daarom roepen de bewindspersonen op om bij de verdeling van (specialistische) jeugdhulp voorrang te geven aan kinderen waarover de rechter heeft bepaald dat een kinderbeschermingsmaatregel van toepassing is, mits de hulpvraag van een kind zonder kinderbeschermingsmaatregel niet urgenter is.

Uitgangspunt is dat kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en zonder onmiddellijke inzet van hulp ernstige schade ondervinden, de noodzakelijke passende hulp ook snel krijgen. Deze oproep is van tijdelijke aard vanwege de huidige drukte bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de schaarste van (specialistische) jeugdhulp.

De dringende oproep geldt voor alle gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals, die op verschillende momenten een verantwoordelijkheid hebben in de toewijzing van jeugdhulp.

Meer uitleg over de oproep tot voorrang is te vinden in deze kamerbrief van november 2022

Gesprekken met enkele RET’s en jeugdhulpaanbieders

Er is steeksproefgewijs navraag over deze oproep gedaan bij RET’s en jeugdhulp aanbieders. De RET’s geven aan dat deze oproep voor hen minder van toepassing is, omdat zij bij uitstek betrokken zijn bij de meest complexe casuïstiek, waarbij de urgentie van de zorgvraag vrijwel altijd hoog is. Zij signaleren als belangrijkste verbeterpunt de inzet van een verklarende analyse. Daardoor lukt het vaker kinderen duurzaam passend te plaatsen.

Daarnaast is gesproken met enkele jeugdhulpaanbieders. De aanbieders zijn nog niet allemaal bekend met de oproep tot voorrang voor kinderen met een beschermingsmaatregel. Ook zijn er vragen over de uitwerking van deze oproep, want de afweging wie het eerste bepaalde hulp moet krijgen blijft moeilijk. Het kennisinstituut NJi ontwikkelt een afwegingskader om te helpen deze afweging te maken. Deze is naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar klaar.

Lees meer hierover in de kamerbrief